DOTACJE UNIJNE

e-book

DOTACJE UNIJNE - MŚP

Rozdział 2: Programy operacyjne w ramach dotacji unijnych

DOTACJE UNIJNE - Rozdział 2: Programy operacyjne w ramach dotacji unijnych

 • 2.1 Wstęp do programów operacyjnych
  Programy operacyjne stanowią kluczową strukturę zarządzania dotacjami unijnymi w Polsce. Są one opracowywane na poziomie krajowym i regionalnym, uwzględniając specyficzne cele, priorytety i potrzeby danego obszaru. Każdy program operacyjny koncentruje się na określonym sektorze lub obszarze, a środki unijne przyznawane są projektom, które wpisują się w określone ramy programowe.

 • 2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Jeden z najważniejszych programów operacyjnych w Polsce to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Celem tego programu jest rozwój infrastruktury transportowej, ochrona środowiska, poprawa jakości wody, gospodarka odpadami, rozwój energii odnawialnej i inne działania związane z infrastrukturą i środowiskiem. Dotacje unijne w ramach POIiŚ są skierowane zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego.

 • 2.3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Kolejnym ważnym programem operacyjnym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Ten program skupia się na wspieraniu innowacji, badań naukowych, rozwoju przedsiębiorczości, transferu technologii i podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Dotacje unijne w ramach POIR są dostępne dla firm, instytucji naukowych, centrów badawczych i innych podmiotów związanych z sektorem nauki i biznesu.

 • 2.4 Program Operacyjny Polska Cyfrowa W odpowiedzi na rosnące znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) koncentruje się na rozwoju infrastruktury szerokopasmowego internetu, e-usług publicznych, cyfrowej transformacji przedsiębiorstw i społeczeństwa. Dotacje unijne w ramach POPC są dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych podmiotów związanych z sektorem cyfrowym.

 • 2.5 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) koncentruje się na podnoszeniu jakości edukacji, wspieraniu badań naukowych, rozwoju kompetencji zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego. Dotacje unijne w ramach POWER są skierowane do szkół, uczelni, placówek naukowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów związanych z obszarem edukacji i nauki.

 • 2.6 Programy operacyjne regionalne Oprócz programów operacyjnych na poziomie krajowym, w Polsce istnieją również programy operacyjne regionalne, zarządzane przez wojewódzkie urzędy marszałkowskie. Programy te uwzględniają specyficzne potrzeby i priorytety każdego regionu. Dotacje unijne w ramach tych programów są dostępne dla projektów związanych z rozwojem regionalnym, infrastrukturą, ochroną środowiska, turystyką, sektorem MŚP i innymi obszarami.

 • W kolejnych rozdziałach książki będziemy zgłębiać szczegóły dotyczące poszczególnych programów operacyjnych, omawiać zasady ubiegania się o dotacje, przedstawiać przykłady konkretnych projektów i analizować wpływ dotacji unijnych na rozwój poszczególnych sektorów i regionów w Polsce.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS